Integriteit is een persoonlijke- of karaktereigenschap van iemand. Diegene is onkreukbaar of in ongeschonden toestand, of houdt vast aan zijn of haar normen en waarden, ook als deze van buitenaf onder druk staan. De waarden en begrippen eerlijkheid, betrouwbaarheid, rechtschapenheid en oprechtheid worden doorgaans aan een integer persoon gekoppeld. Diegene is dan integer in zijn of haar functie of in contacten met anderen. Integriteit wordt gezien als een positieve eigenschap. Iemand die integer handelt is tevens onomkoopbaar. De invulling van het begrip is niet statisch. Wat als integer wordt beschouwd is afhankelijk van de heersende sociale en ethische normen op dat moment of bijvoorbeeld van iemands levensovertuiging. Een beetje (niet) integer zijn bestaat niet.......
 
Fraude is een vorm van bedrog waarbij zaken anders worden voorgesteld dan de werkelijkheid. Het doel van een fraudepleger is het bevoordelen van zichzelf of anderen, op een manier die in strijd is met de wet.
Kenmerkende elementen die aanwezig moeten zijn om van fraude te spreken zijn:
  • het gaat om opzettelijk handelen
  • er wordt een misleidende voorstelling van zaken gegeven
  • er is het oogmerk economisch voordeel te behalen
  • er is een benadeelde
  • er is sprake van onrechtmatig of onwettig handelen.

Fraude is schending van de integriteit maar integriteit behelst veel meer dan enkel fraude. Het is het hele scala aan (overschrijding van) normen, waarden -ook ongeschreven-, wet- en regelgeving etc...

Zoveel zelfstandige naamwoorden, zoveel vormen van fraude? Uitkerings-, examen-, document-, wetenschaps-, bouw-, faillissements-, hypotheek-, acquisitie-, verzekerings-, voedsel-, diploma-, internet-, PGB- en nog veel meer -fraude!

Ook in het geval van fraude- of integriteitskwesties, u twijfelt maar wil zekerheid; TOV kan u op adequate wijze adviseren en een onderzoek naar de feiten en omstandigheden uitvoeren. Op basis van deze fact-finding kunnen (arbeidsrechtelijke) maatregelen worden getroffen of juist uitblijven; zorgvuldige waarheidsvinding, proportionaliteit en subsidiariteit zijn maatgevende grondslagen voor het onderzoek door recherchebureau TOV.