Eén van de gevolgen van -vermoedelijke- fraude is dat onder andere uw naam en adres in het Extern Verwijzingsregister (EVR) worden geplaatst. Verzekeraars willen met een externe registratie andere verzekeraars waarschuwen. Dit waarschuwingssysteem kent ook een naar neven-effect; u kunt zich haast niet of tegen veel slechtere voorwaarden verzekeren. Meestal is dat de weg naar De Vereende, de verzekeraar voor onverzekerbare risico's. Zeker als u voor het eerst met een sanctie te maken krijgt (first-offender) is het belangrijk dat er ook gekeken wordt naar die neven-effecten die vaak zwaarder wegen dan een gemiddelde sanctie in het geval van een strafbaar feit. De afweging van die effecten (is de maatregel EVR niet te zwaar, het proportionaliteitsbeginsel) wordt niet altijd juist ingezet door verzekeraars.

Bewezen fraude, niet een vermoéden van fraude!
Verzekeraars mogen alleen registreren als er sprake is van bewezen fraude waarvoor ook aangifte gedaan kan worden. Dat feiten vreemd, onlogisch, niet zeker of onwaarschijnlijk zijn, maakt iets nog geen fraudeduleus handelen. Frauderen doe je bewust, met opzet. Dat moet uit onderzoek blijken. Duidelijk moet zijn dat er geen sprake is van een vergissing, een onbewust verkeerd ingevuld formulier of iets niet begrepen hebben.

Wij hebben geconstateerd dat aanvullend onderzoek vaak uitblijft. Dat bespaart immers tijd en geld voor de verzekeraar maar dupeert mogelijk de geregistreerde partij. 

Voorbeelden van verzekeringsfraude:
- meer schade claimen dan daadwerkelijk geleden is (majoreren),
- doen alsof er schade geleden is, het verdraaien van de feiten om de claim onder de dekking van de verzekering te laten vallen (fingeren),
- opzettelijk veroorzaken van schade zoals de in scene gezette inbraak of aanrijding (ensceneren),
- vragen van de verzekeraar bij de aanvraag van de verzekering opzettelijk onjuist beantwoorden (misleiding/onwaarachtige opgave).
Deze en andere incidenten kunnen vallen onder de strafbare feiten valsheid in geschrifte (art 225 WvSr.), oplichting (art. 326 WvSr.) en/of verzekeringsbedrog (art. 327/328 WvSr). Maar, voordat een registratie in het EVR wordt gedaan, moet onomstotelijk vaststaan dat er sprake is van fraude. 

Voorwaarden voor registratie in het EVR van de stichting CIS
Behalve dat er sprake moet zijn van onderbouwde en onderzochte fraude, geldt nog een aantal strenge regels voor de opname in het EVR.
- proportionaliteit; is de impact van -de duur van- de registratie niet onevenredig groot?
- heeft er hoor- en wederhoor plaatsgevonden? Oftewel bent u op de juiste manier geïnformeerd over de beschuldiging van fraude en/of de registratie? Heeft u kans gehad op verweer, heeft u een weerwoord kunnen geven?
- is er rekening gehouden met -mogelijke- kennisachterstand bij de geregistreerde partij ten opzichte van bijvoorbeeld de verzekeringsmaterie en -termen? Is de gebruikte taal niet te moeilijk geweest?
- zijn alle argumenten meegewogen en werd de proportionaliteitsmatrix (puntentelling om de maatregel vast te stellen) door verzekeraar juist gebruikt en de uitslag correct geïnterpreteerd?

TOV-onderzoeksbureau mocht al meerdere cliënten bijstaan waarbij sprake was van een onjuiste registratie met als basis dat er geen sprake was van fraude! 

U heeft wel gefraudeerd
Op zich is dat ongehoord, maar ook dan heeft u recht op een juiste toepassing van maatregelen die een verzekeraar kan treffen. Als het gaat om de EVR moet er nog steeds aan de strenge eisen worden voldaan zoals bepaling van de duur van de registratie en moet de verzekeraar het proportionaliteitsbeginsel in acht nemen. Dat wil zeggen dat de verzekeraar het belang van de registratie moet afwegen tegen de nadelige gevolgen voor de geregistreerde. Het blijft dus mogelijk dat de gevolgen van een registratie voor de geregistreerde partij zo ernstig zijn, dat die registratie niet -voor de bepaalde termijn- mag plaatsvinden.

De gevolgen
De maximale duur van registratie in het EVR in het geval van vaststaande verzekeringsfraude is 8 jaar. Dat is máximaal 8 jaar; veel verzekeraars hanteren die termijn vaak zonder meer, zonder verdere afweging. Maar helaas bent u er ook dan nog niet (vanaf). Fraude, of vermeende fraude, gaat gepaard met een afwijzing van de schade (u krijgt uw geld niet), het vergoeden van gemaakte (onderzoeks)kosten en beëindiging van één of meer polissen! Gedurende die registratietermijn heeft u haast geen mogelijkheid u elders te verzekeren en als dat wel kan, slechts tegen beperkte voorwaarden en/of sterk verhoogde premie! Dat geldt voor de meest gangbare verzekeringen (auto-, woning-, reis-) maar ook voor bijvoorbeeld uitbreidingen op uw basis-zorgverzekering.

Onterechte registratie in het EVR aanvechten
Bent u onterecht en/of onjuist opgenomen in het EVR-register dan kunnen wij u de weg wijzen daar mogelijk verandering in aan te brengen. Bij of na een gratis kennismakingsgesprek (intake) zetten wij de feiten voor u op een rij en schatten de haalbaarheid van een procedure in. Zien wij géén kansen, dan leggen wij u dat gemotiveerd uit. Voor een procedure heeft u zeker niet altijd een (verzekerings)advocaat nodig. Dat bespaart tijd en geld; wij hanteren sowieso een interessanter tarief dan advocaten. Mocht de inzet van een advocaat toch wenselijk zijn, dan kunnen wij een beroep doen op deskundige partijen met wie wij gunstige afspraken hebben gemaakt om u verder te kunnen helpen.